Tora Gaden

Sommerkonsert og markering av barns rettigheter

En påminnelse om barnas rettigheter

Barn har egne rettigheter i møte med helsevesenet. Et to meter høyt banner ved inngangen til Barne- og ungdomsklinikken skal minne oss på disse rettighetene

 Barne- og ungdomsklinikkens husband spilte sin årlige sommerkonsert for barna i klinikken før avdukingen av banneret som viser barns rettigheter i møte med helsevesenet.

- I stedet for at disse setningene står i dokumenter og i rapporter som blir liggende i skuffer, gjør barnesykepleierforbundet budskapet synlig og tilgjengelig, sa barnesykepleier Aud Torild Bjerke, som er representant fra barnesykepleierforbundet, under avdukingen av det nye banneret i Barne- og ungdomsklinikken (BUK).

Banneret viser en revidert og tilrettelagt utgave av barnekonvensjonen, som lister opp barns rettigheter i møte med helsetjenesten. Barnesykepleierforbundet står bak banneret, som settes opp i hele landet for å minne oss på rettigheter som ikke alltid oppfylles.

- Det er nødvendig med ekstra tiltak for å minne om hvor viktig det er å ivareta barns rettigheter. Vi voksne må ta ansvar for at disse rettighetene blir oppfylt, sa Bjerke.

BUK barnerettigheter.jpg

Barnesykepleier Aud Torild Bjerke avduket det nye banneret som viser barns rettigheter i møte med helsetjenesten.

Barnesentermodellen

- Vi har kommet et godt stykke på vei i å sørge for at barn har det best mulig på sykehus, sier klinikkdirektør i BUK Erik Borge Skei, og minner om at barn for femti år siden ikke fikk lov til å ha foreldrene sammen med seg på sykehusene.

BUK på Ahus var tidlig ute med å jobbe etter en sentermodell, der behandling og diagnostikk for barn samles på ett og samme sted. En slik modell legger bedre til rette for at barnas rettigheter kan ivaretas.

Klinikken tilbyr aktiviteter for å gjøre sykehushverdagen bedre: Musikkterapi og musikkstund, trylleshow, sykehusklovner og fortellerstund skal bidra til at barna får et rikt tilbud på lek og aktivitet gjennom hele året, og sykehusskolen bidrar til at barna får undervisning selv om de er på sykehus.

- Utgangspunktet er "én dør inn" - og at ulike fagpersoner samles rundt barna. Jeg opplever at vi blir stadig bedre til å sette barnet i sentrum, sier Skei.

Forbedringsområder

Men Skei understreker:

- Vi har helt klart forbedringsområder. Et av disse er at også syke nyfødte har rett til å ha foreldrene sine hos seg.

Barnekonvensjonens artikkel 9 omhandler barns rett til ikke å skilles fra sine foreldre: "Jeg har rett til å ha mine nærmeste hos meg når jeg trenger dem," står det på banneret. På Ahus er denne rettigheten oppfylt hos de fleste barn, men unntaket er hos syke nyfødte - slik er det også på mange andre sykehus.

- Det klarer vi bare i noen grad i dag, men vi ser på løsninger for å få det enda bedre til, sier klinikkdirektøren.

Men hva med ungdommene?

BUK har en øvre aldersgrense på 18 år. Er du over det, regnes du som voksen og de samme rettighetene gjelder ikke lenger.

Maren Romundstad er 19 år og nestleder i Ahus' ungdomsråd. Ungdomsrådet rådgir sykehuset om helsetjenester for pasienter i alderen 12-25 år - les mer om ungdomsrådet her. Som Ahus-pasient syntes hun det var en brå overgang fra Barne- og ungdomsklinikken til voksenavdeling.

- Jeg prøvde å få med meg mamma og pappa på rommet, men fikk ikke lov, sier Romundstad.

Maren Romundstad.jpg
Maren Romunstad er nestleder i ungdomsrådet på Ahus.

- Man føler seg liten og sårbar, og plutselig alene, sier hun. Hun opplevde at personalet ikke var vant til ungdom.

På BUK fokuseres det på å være et "ungdomsvennlig sykehus", og Ungdomsrådet skal bidra med dette arbeidet. Ungdom tilbys blant annet et eget program for å få en god overgang til voksenavdelinger. Men Romundstad ser likevel rom for forbedring og har en oppfordring til de som jobber med ungdom på voksenavdelinger:

- De ansatte trenger å bli mer bevisste og behandle den enkelte pasient etter deres behov - behandle ungdom som ungdom og voksne som voksne.

rollup BUK1.jpg

 

Saken er skrevet av Enhet kommunikasjon ved Akershus Universitetssykehus og hentet fra https://www.ahus.no/nyheter/en-paminnelse-om-barnas-rettigheter

 


Årsrapport musikkterapi og aktivitet 2017

2017 - et år med stor utvikling

Her kan du lese prosjekt musikkterapi og aktivitets prosjektrapport for 2017 i sin helhet.

Hilsen fra prosjektleder

For et år det har vært! Det har skjedd mye siden oppstart av prosjektet i 2012. Gjennom de seks årene jeg har vært prosjektleder har vi gått fra å være en musikkterapeut i en 60 % stilling til nå å være to musikkterapeuter som begge har fulltidsstillinger, i stor grad finansiert av eksterne midler. 

Det er stort å oppleve at mål vi satte oss flere år tilbake har blitt realisert. Vi har lenge hatt en målsetting om å starte opp med musikkterapi på avdeling for nyfødte og nå skjer det! Dette året har vi både etablert musikkterapi i en ny avdeling og utvidet det eksisterende tilbudet. I 2017 har vi hatt flere arrangement og aktiviteter enn noen gang. Etter hvert som musikkterapi blir mer kjent i klinikken, øker også etterspørselen. Dette er vi stolte av, og vi jobber med å finne en god balansegang mellom arbeid med arrangement og klinisk oppfølging av pasienter. Prosjektformen gir mye spillerom, og det inspirerer til kreativitet, nye ideer og utvikling. Parallelt med forbedring og utvidelse av prosjektet er det viktig å bevare det gode tilbudet vi har i dag. 

Innenfor musikkterapifaget har det også skjedd en stor utvikling. Musikkterapi blir anbefalt som behandling i stadig flere offentlige retningslinjer, blant annet i Helsedirektoratets retningslinje til barn og unge som er under palliativ behandling. Det er mye som tyder på at vi nå bare er i startfasen av utviklingen av musikkterapi som en egen profesjon på sykehus. 

Vi som er ansatt i prosjektet hadde ikke klart å få til så mye bra uten godt samarbeid med andre i klinikken. Vi takker for raushet, fleksibilitet og evne til improvisasjon i en uforutsigbar sykehushverdag. Jeg brenner for at barn og unge skal kjenne seg møtt og ivaretatt mens de er her hos oss. Det er meningsfullt å bidra inn i sykehushverdagen med et blikk som ser ressurser og som legger til rette for samspill på mange nivå. Musikk og aktivitet hører hjemme der det finnes barn og unge! 

Til slutt vil vi rette en stor takk til alle våre givere og samarbeidspartnere for støtte og godt samarbeid i 2017. 

Monika Overå Prosjektleder musikkterapi og aktivitet Barne- og ungdomsklinikken 


Februarfestivalen 2018

februarfestival_logo

Februarfestivalen 2018

For fjerde år på rad arrangerer Prosjekt Musikkterapi og aktivitet ved Barne- og ungdomsklinikken vinterfestival for pasienter, pårørende og ansatte ved klinikken.

Et variert program med aktiviteter for store og små er lagt, og 21-23. februar går Februarfestivalen av stabelen. Programmet inneholder blant annet konsert med MGP-jr deltakerne Ella & Magnus, karneval og DJ-workshop for ungdom.

Prosjektleder Monika Overå forteller:

Vi vet mange av barna og ungdommene som vi kjenner fra klinikken ikke får deltatt på vanlige vinterferie-aktiviteter, og at det kan oppleves leit for mange. Derfor legger vi opp til litt ekstra program som er tilpasset våre pasienter akkurat i denne perioden. Til festivalen kan de også ta med seg familiemedlemmer og venner, og på den måten også få vist frem at det å være på sykehus kan innebære mer enn å ligge på rommet sitt. 

Følg med på Prosjekt Musikkterapi og aktivitets Facebookside for oppdateringer og se komplett program her.

karneval


Løp for musikkterapi og aktivitet

LØP FOR MUSIKKTERAPI OG AKTIVITET PÅ BUK

img_0803

Fra venstre: Inger Johanne Nilsen, Tora Söderström Gaden, Liv Kalheim, Anne Lee Solevåg, Monika Overå, Liliana Klimont og Erik Borge Skei

Lørdag 16. september gikk Oslo maraton av stabelen, og laget «Musikk & Helse» fra Barne- og ungdomsklinikken stilte for å fronte musikkterapi- og aktivitetstilbudet ved klinikken. Både sykepleier-, lege-, musikkterapi- og fysioterapiansatte var representert, så det var en tverrfaglig gjeng som var å se i løypen lørdag.

- På jobb tilstreber vi å arbeide som et team med felles mål om beste behandling og omsorg for pasientene våre på BUK. Da er det positivt med denne type aktiviteter hvor vi er et team også utenfor arbeidsplassen, sier initiativtakerne Birute Stankuniene, LIS-lege og Monika Overå, musikkterapeut.

Flere på laget deltok på Oslo maraton for første gang. Folkefest, strålende sol og nye personlige rekorder ga såpass mersmak at noen allerede har meldt seg på neste års arrangement.

img_0811     img_3873

img_3872img_0796


ExtraStiftelsen muliggjør unikt utviklingsarbeid på avdeling for nyfødte

Vi er utrolig glade for å meddele at ExtraStiftelsen har bevilget midler til prosjektet «Samspill: Musikkterapi til syke nyfødte». Musikkterapeut Tora Söderström Gaden vil, i samarbeid med Prematurforeningen, lede et toårig prosjekt på avdeling for nyfødte ved Barne- og ungdomsklikken. Målet er å utvikle musikkterapitilbud tilpasset syke- og for tidlig fødte barn og deres familier og formidle disse erfaringene til nyfødtintensivavdelinger nasjonalt.

Musikkterapi handler om bruk av musikk for å fremme helse og livskvalitet. Musikkterapeuten tar utgangspunkt i den enkeltes behov, forutsetninger og ønsker og tilpasser teknikker og aktiviteter deretter. Syke nyfødte og for tidlig fødte barn krever en særlig sensitivitet. Bruk av levende, fremfor innspilt musikk, gir mulighet til kontinuerlig tilpasning etter hvert som barnet responderer, slik at risikoen for overstimulering reduseres. Sang og stemme er spesielt godt egnet i musikkterapi med denne gruppen, og det er særlig foreldrenes stemmer som er betydningsfulle for barnet. Det finnes også spesialtilpassede instrumenter og egne retningslinjer for musikkterapi på nyfødtavdelinger, utviklet på bakgrunn av et internasjonalt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag. Musikkterapi med denne målgruppen er imidlertid utilstrekkelig utprøvd i Norge og må tilpasses kultur og praksis i norske nyfødtavdelinger. Det er dette vi vil gjennomføre i prosjektet «Samspill: Musikkterapi til syke nyfødte».

extrastiftelsen2

Tora S. Gaden, (Musikkterapeut), Anne Lee Solevåg (Seksjonsoverlege, Avdeling for nyfødte) og Marianne Lien Bergan (Avdelingssjef, Avdeling for nyfødte) gleder seg stort til å gå i gang med prosjektet.

Fremmer barnets tilfriskning og reduserer foreldrestress

Hovedvekten av forskningen på feltet dreier seg om prematurfødte barn og dokumenterer musikkens umiddelbare effekter på barnet i form av fysiologiske responser som stabilisering av puls, pustefrekvens og forbedret oksygenopptak. Musikkterapi kan også virke positivt på barnets søvnmønster, tilstandsregulering og kaloriinntak. Også foreldre har nytte av deltakelse i musikkterapi, som bidrar til å redusere foreldrenes stress- og bekymringsnivå og gir opplevelser av kontroll og mestring i en krevende situasjon. Musikkterapi er en allsidig og fleksibel tilnærming hvor man kan dekke sammensatte behov hos både barn og forelder gjennom ett og samme tilbud. I tilfeller hvor det er aktuelt kan også søsken inkluderes i musikkterapi.

Prosjektet har oppstart i september 2017.

 


Barnas dag med motorsykler, brannbiler og musikk

Aktiviteter og opplevelser

Fredag 2. juni hadde vi Barnas dag på Barne- og ungdomsklinikken. Dagen startet med bamsesykehus, der skadde og syke bamser fikk god behandling. Senere kom motorsykkelklubben GoldWing MC med tøffe motorsykler i alle slags farger, og tok barna med på kjøretur i nærområdet. Politiet var også på plass og ledet an på motorsykkel i front. Lørenskog brannstasjon stilte med flere brannbiler, blant annet lille Pernille som flere av de minste likte veldig godt. Man kunne også sitte inne i brannbilen og prøve å sprute med brannslangen.

Overraskelse fra Dag Aleksander

Så mye moro blir man sulten av, og da mettet pølser og is både sultne barn, brannmenn og motorsyklister. Musikkterapeutene underholdt med solskinnskonsert før vi til slutt samlet oss i vestibylen. Dag Aleksander (5 år) som var med bestemor fra GoldWing MC, hadde nemlig en overraskelse på lur. Han hadde samlet inn masse nye, flotte leker til barna på Barne- og ungdomsklinikken som han overrakte. Tusen takk, Dag Aleksander!

En flott dag 

Dagen ble rundet av med allsang av «You Are My Sunshine». Brannmennene grep muligheten til å prøve ut noen av instrumentene våre, og dro til med svingende rytmer. GoldWing MC, pasienter, foreldre og ansatte til stede stemte i og det ble en allsang vi sent vil glemme.

Takk til dere alle for at dere bidro til en fantastisk dag!


Festdag med IKEA Furuset

Festdag med IKEA Furuset

IKEA Furuset reduserte i 2016 sykefraværet og sparte med dette opp et beløp som IKEAs ansatte ville gi til et veldedig formål. De ansatte kunne selv foreslå mottakere og stemte over disse. Vinnerforslaget var det Soran Amini som sto for. Han foreslo å gi gaven til barn på sykehus, og tok kontakt med Barnekreftforeningen. De satte IKEA i kontakt barne- og ungdomsklinikken på Ahus, noe vi er veldig glade og takknemlige for! Gaven har resultert i to fantastiske nyoppussede rom og et beløp til musikkterapi for barn og ungdom på klinikken. Onsdag 7. juni holdt vi festmarkering for å innvie de nye rommene, der både små og store koste seg med musikk, servering og besøk av IKEAs egen «Fabler Bjørn». Slike bidrag gjør en stor forskjell for barn og unge på sykehus. Takk, IKEA Furuset!

Alle foto: Håvard Horpestad


Barnas dag

Barnas dag på barne- og ungdomsklinikken

Fredag 2. juni er det klart for barnas dag på barne- og ungdomsklinikken


Musikalsk samspill som anerkjennelse

Musikalsk samspill som anerkjennelse

Musikkterapeut Monika Overå har møtt Norges musikkhøgskoles utsendte for å fortelle om musikkterapi for barn og unge på sykehus. I reportasjen fremheves blant annet hvordan musikk bidrar normaliserende i sykehustilværelsen, virker smertelindrende, og hvordan musikalsk samspill kan være en måte å anerkjenne og bidra til at barn opplever seg sett og hørt. Professor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, Gro Trondalen, påpeker at det å bli sett og anerkjent er essensielt for alle mennesker, men kanskje ekstra viktig for mennesker i sårbare situasjoner. I reportasjen møter vi to år gamle Julie og mammaen hennes, som har stor glede av musikkterapi på barne- og ungdomsklinikken.

«Det skjer ikke noe fælt når man spiller musikk, fastslår Julies mamma.»

Les reportasjen i sin helhet her

Foto: David Engmo