Vi er utrolig glade for å meddele at ExtraStiftelsen har bevilget midler til prosjektet «Samspill: Musikkterapi til syke nyfødte». Musikkterapeut Tora Söderström Gaden vil, i samarbeid med Prematurforeningen, lede et toårig prosjekt på avdeling for nyfødte ved Barne- og ungdomsklikken. Målet er å utvikle musikkterapitilbud tilpasset syke- og for tidlig fødte barn og deres familier og formidle disse erfaringene til nyfødtintensivavdelinger nasjonalt.

Musikkterapi handler om bruk av musikk for å fremme helse og livskvalitet. Musikkterapeuten tar utgangspunkt i den enkeltes behov, forutsetninger og ønsker og tilpasser teknikker og aktiviteter deretter. Syke nyfødte og for tidlig fødte barn krever en særlig sensitivitet. Bruk av levende, fremfor innspilt musikk, gir mulighet til kontinuerlig tilpasning etter hvert som barnet responderer, slik at risikoen for overstimulering reduseres. Sang og stemme er spesielt godt egnet i musikkterapi med denne gruppen, og det er særlig foreldrenes stemmer som er betydningsfulle for barnet. Det finnes også spesialtilpassede instrumenter og egne retningslinjer for musikkterapi på nyfødtavdelinger, utviklet på bakgrunn av et internasjonalt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag. Musikkterapi med denne målgruppen er imidlertid utilstrekkelig utprøvd i Norge og må tilpasses kultur og praksis i norske nyfødtavdelinger. Det er dette vi vil gjennomføre i prosjektet «Samspill: Musikkterapi til syke nyfødte».

extrastiftelsen2

Tora S. Gaden, (Musikkterapeut), Anne Lee Solevåg (Seksjonsoverlege, Avdeling for nyfødte) og Marianne Lien Bergan (Avdelingssjef, Avdeling for nyfødte) gleder seg stort til å gå i gang med prosjektet.

Fremmer barnets tilfriskning og reduserer foreldrestress

Hovedvekten av forskningen på feltet dreier seg om prematurfødte barn og dokumenterer musikkens umiddelbare effekter på barnet i form av fysiologiske responser som stabilisering av puls, pustefrekvens og forbedret oksygenopptak. Musikkterapi kan også virke positivt på barnets søvnmønster, tilstandsregulering og kaloriinntak. Også foreldre har nytte av deltakelse i musikkterapi, som bidrar til å redusere foreldrenes stress- og bekymringsnivå og gir opplevelser av kontroll og mestring i en krevende situasjon. Musikkterapi er en allsidig og fleksibel tilnærming hvor man kan dekke sammensatte behov hos både barn og forelder gjennom ett og samme tilbud. I tilfeller hvor det er aktuelt kan også søsken inkluderes i musikkterapi.

Prosjektet har oppstart i september 2017.